Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια μέθοδος εκπαίδευσης. Το κυριότερο χαρακτηριστικό της, το οποίο τη διαχωρίζει από τις άλλες μεθόδους, είναι ότι ο σπουδαστής διδάσκεται και μαθαίνει χωρίς τη φυσική παρουσία του καθηγητή σε κάποια αίθουσα διδασκαλίας. Παρότι ο σπουδαστής βρίσκεται απομονωμένος από τον καθηγητή του (τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο), συνεχίζει να καθοδηγείται και να εμψυχώνεται από αυτόν μέσω κάποιας μορφής επικοινωνίας μαζί του.

Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης εξ αποστάσεως βασίζεται απόλυτα στο σχεδιασμό και στην ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στην ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ του σπουδαστή με τον καθηγητή του και τον εκπαιδευτικό οργανισμό.  

Ειδικότερα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: α) ο σπουδαστής βρίσκεται ως επί το πλείστον απομακρυσμένος από τον εκπαιδευτικό οργανισμό και τον καθηγητή του όσον αφορά στον τόπο και το χρόνο, β) ο σπουδαστής διδάσκεται και ενεργοποιείται πώς να μαθαίνει μόνος του, γ) ο εκπαιδευτικός οργανισμός παρέχει στο σπουδαστή  θεσμική πιστοποίηση δηλαδή η εκμάθηση είναι αναγνωρισμένη ή επικυρωμένη από τον εκπαιδευτικό οργανισμό, δ) χρησιμοποιεί ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη ή /και ηλεκτρονική μορφή συμπεριλαμβανομένων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μαθημάτων και ε) αναπτύσσεται διπλής κατεύθυνσης επικοινωνία μεταξύ σπουδαστών και καθηγητών.  

 

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι σε αντίθεση με τις συμβατικές μορφές εκπαίδευσης όπου η μάθηση έρχεται ως απόρροια της διδασκαλίας (διδασκόμενος, διδάσκων), σε ένα οργανωμένο σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η δυαδική αυτή σχέση διαφοροποιείται και γίνεται τριαδική, λαμβάνοντας ένα τρίτο στοιχείο που είναι το εκπαιδευτικό υλικό. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι αυτό που ουσιαστικά διδάσκει τον διδασκόμενο που βρίσκεται σε διαδικασία αυτομάθησης. Έτσι ο διδάσκων αποκτά έναν άλλο ρόλο, αυτόν που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό υλικό και συμβουλεύει και ενθαρρύνει τη μαθησιακή διαδικασία του διδασκόμενου.