Πολλαπλή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση Γονέων

grundtvig-logo
Το πρόγραμμα «Multiple Intelligence and Parents’ Education» παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική στο Θεματικό σεμινάριο τομεακού Προγράμματος Grundtvig που διοργάνωσε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Το πρόγραμμα έλαβε πολύ θετική αξιολόγηση από την Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης - ΙΚΥ και παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική στο Θεματικό σεμινάριο τομεακού προγράμματος Grundtvig, το οποίο διοργανώθηκε από το ΙΚΥ και είχε θέμα: «Η εκπαίδευση ενηλίκων ως μέσο ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας» Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 και παρουσιάστηκαν συνολικά πέντε προγράμματα από διαφορετικούς ελληνικούς οργανισμούς, που αξιολογήθηκαν ως καλές πρακτικές.

 

Τον Ιούλιο 2013 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα «Multiple Intelligence and Parents’ Education / Πολλαπλή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση Γονέων», στο οποίο συμμετείχαν φορείς από έξι χώρες (Δανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ρουμανία και Μ. Βρετανία και Ιρλανδία) με συντονιστικό φορέα το Κέντρο Διά βίου Μάθησης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ελλάδα). Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης - ΙΚΥ μετά από πρόταση του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης & Αειφόρου Ανάπτυξης. Σκοπός του προγράμματος «Πολλαπλή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση Γονέων» ήταν η εκπαίδευση των γονέων στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης. Στόχος ήταν να καταστούν ικανοί να εφαρμόζουν δραστηριότητες για την ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης των παιδιών τους, προκειμένου τα παιδιά τους να μπορούν ευκολότερα να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της κοινωνίας των διαρκών αλλαγών στην οποία πρόκειται να εργαστούν και να δημιουργήσουν.

 

Το βασικό τελικό προϊόν του προγράμματος ήταν εκπαιδευτικό υλικό για γονείς με θέμα «Πολλαπλή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση Γονέων». Το υλικό αποτελείται από τρία εκπαιδευτικά πακέτα για γονείς με ηλικίες παιδιών: (α) 6-9 ετών, (β) 10-12 και (γ) 13-16 ετών. Κάθε εκπαιδευτικό πακέτο αποτελείται από 24 φύλλα εργασίας με προτεινόμενες δραστηριότητες που καλύπτουν και τις οκτώ νοημοσύνες κατά Gardner. Το σύνολο του υλικού περιλαμβάνει εισαγωγή και οδηγίες για τους γονείς, καθώς επίσης και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.