Επωνυμία

Η Διά Βίου Μάθηση εξασφαλίζεται από φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης τόσο με συμβατικές μορφές όσο και με μάθηση εξ αποστάσεως και συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη των κοινωνιών. Επίσης η αειφόρος ανάπτυξη των κοινωνιών προϋποθέτει τη Διά Βίου Μάθηση των πολιτών.

 

Περισσότερα....