Προφίλ

Το Κέντρο έχει σκοπό την ανάπτυξη δράσεων που προωθούν τη δια βίου μάθηση και την αειφόρο ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνει και υποστηρίζει  ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις τόσο συμβατικά όσο και εξ αποστάσεως  (π.χ. συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, εκθέσεις,  workshops, επιμορφωτικά σεμινάρια, Θερινά Πανεπιστήμια κ.λπ.) που αποβλέπουν στην εκπαίδευση και κατάρτιση ατόμων  και κοινωνικών ομάδων καθώς και  προγράμματα που συμβάλλουν στην προστασία και την αειφόρο διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.  Επίσης μεριμνά για τη συγγραφή και έκδοση βιβλίων, φυλλαδίων και εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς και με επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.