Επιστημονικό περιοδικό Morphosis

Επιστημονικό περιοδικό σε ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

Σκοπός

Το περιοδικό "morphosis" αποσκοπεί να συμβάλει στην ενίσχυση του διαλόγου στο χώρο της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα της προσχολικής και της σχολικής, καθώς επίσης σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων, την κατάρτιση και γενικότερα τη διά βίου μάθηση.

 

Η έκδοση
Το περιοδικό "morphosis " διανέμεται δωρεάν και θα είναι εύκολα προσβάσιμο, χωρίς περιορισμούς σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης "ΔΙΑΒΗΜΑ".


Τι περιλαμβάνει το περιοδικό
Το περιεχόμενο του περιοδικού οργανώνεται στις ακόλουθες τρείς ενότητες:

  • Ερευνητικές εργασίες, όπου δημοσιεύονται επιστημονικά κείμενα και πρωτότυπες έρευνες που αφορούν διάφορους τομείς των παιδαγωγικών επιστημών.
  • Καλές πρακτικές, όπου δημοσιεύονται καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές που αφορούν την καθημερινή διδακτική πράξη, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, ευέλικτης ζώνης, βιωματικών δράσεων και γενικά κάθε καινοτόμο διδασκαλία ή πρόγραμμα στο σχολείο με ή χωρίς τη χρήση νέων τεχνολογιών.
  • Παρουσιάσεις, όπου δημοσιεύονται κριτικές και παρουσιάσεις βιβλίων, μεταφράσεις κειμένων, παρουσιάσεις συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πορισμάτων ερευνητικών/παιδαγωγικών προγραμμάτων, όπως επίσης και παρουσιάσεις διδακτορικών διατριβών.